Mục tiêu

 • Hiểu cách thức xây dựng và tổ chức được cơ sở dữ liệu để có thể tự động thống kê trên Excel.
 • Tối ưu được cấu trúc dữ liệu và tập tin để tối ưu tốc độ làm việc và tổng hợp dữ liệu.
 • Vận dụng các kỹ thuật được hướng dẫn để giải quyết các bài toán quản lý dữ liệu của học viên như: Tuyển dụng, đào tạo, kinh doanh v.v..
 • Mục tiêu lựa chọn mở rộng: Xây dựng được báo cáo trực quan tương tác cao bằng PowerBI.

Đối tượng

 •  Chuyên viên phân tích dữ liệu.
 • Chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc chức năng.
 • Trợ lý giám đốc phụ trách mảng nhân sự.
 • Giám đốc, quản lý các công ty, đơn vị muốn phân tích dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu nhân sự.
 • Các cá nhân quan tâm đến vấn đề phân tích dữ liệu trong nhân sự.

Lợi ích

 • Hiểu và ứng dụng được khả năng xây dựng dữ liệu và lập báo cáo tương tác cao trên ứng dụng Excel.
 • Xây dựng được cơ sở dữ liệu và tổ chức lưu trữ các tập tin theo đúng yêu cầu công việc.
 • Xử lý các bài toán quản trị trong doanh nghiệp như: Quản lý đào tạo, quản lý tuyển dụng, quản lý cơ cấu nhân sự, quản lý sản xuất v.v..

Thời gian đào tạo chung

Đào tạo trực tiếp : 2 ngày

Thời gian đào tạo ứng dụng “thực chiến”

Ứng dụng sau khóa học theo công việc: tối thiểu 2 kỳ cho mỗi vấn đề trong doanh nghiệp, mỗi kỳ 1 ngày thảo luận.
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo tuyển dụng
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo đào tạo
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo nhân sự
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo chất lượng sản xuất
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo sản lượng sản xuất
 • Xây dựng dữ liệu và lập báo cáo quản lý kho

Hình thức đào tạo

Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime.