Mục Tiêu

  • Rút ngắn thời gian thực hiện công việc thông qua việc phân nhóm trách nhiệm của mỗi thành viên trong quá trình ghi nhận dữ liệu.
  • Rút ngắn thời gian và tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp dữ liệu.
  • Rút ngắn thời gian lập báo cáo nhờ tổ chức lại dữ liệu và tự động hóa tính toán, loại bỏ tắc nghẽn dữ liệu.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: 1 ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE.