Mục Tiêu

Sử dụng thành thạo Microsoft PowerBI trong việc xây dựng báo cáo tương tác cao và chia sẻ tới các thành viên trong tổ chức.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: 2 ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE