Mục Tiêu

  • Duy trì tốc độ nhanh, khả năng hoạt động ổn định.
  • Kéo dài thời hạn sử dụng.
  • Tiết kiệm chi phí sửa chữa, nâng cấp không cần thiết.
  • Thống nhất quy định quản lý máy tính, đảm bảo chất lượng sử dụng đồng nhất trên toàn hệ thống.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: ½ ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE.