Mục Tiêu

  • Xây dựng phương án chia sẻ nhưng vẫn bảo mật được dữ liệu cho từng phòng ban đơn vị trong tổ chức.
  • Đảm bảo nhân sự có đủ hiểu biết và thực hiện được các biện pháp chia sẻ an toàn.
  • Đảm bảo an toàn dữ liệu của doanh nghiệp trong mọi tình huống, khoảng cách.

Kế Hoạch Đào Tạo

Thời gian:

  • 1-4 ngày đào tạo
  • Có duy trì định kỳ.

Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime.