Lời nói đầu

Đề cập đến việc sử dụng và tác dụng của số liệu phân tích nhân sự, một bài đăng trên SHRM (Society for Human Resource Management) đã viết “Big data cần phải được giới nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp đón nhận”. Điều này đang tạo ra một sự chuyển biến lớn trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, cho thấy các yếu tố cấu thành lực lượng lao động, quản lý con người và năng lực, chiến lược doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng ngày càng lớn và không thể thiếu việc áp dụng ngay “nguồn dữ liệu” này.
Vấn đề là: “Dữ liệu thì có nhưng không thể thống kê”, “để có được con số thống kê quá mất thời gian”; từ đó dẫn tới nhu cầu “chuẩn hóa cách tổ chức dữ liệu nhân sự cho doanh nghiệp”, “Sử dụng công cụ để phân tích và xử lý các bài toán nhân sự (Excel, Power BI….) như thế nào?”, hay “Giải quyết các bài toán trong báo cáo dữ liệu nhân sự ra sao?” vẫn đang là những vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp nói chung và của bộ phận nhân sự nói riêng.

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu cách thức xây dựng và tổ chứcđược cơ sở dữ liệu để có thể tự động thống kê trên Excel.
 • Tối ưu được cấu trúc dữ liệu và tập tin để tối ưu tốc độ làm việc và tổng hợp dữ liệu.
 • Vận dụng các kỹ thuật được hướng dẫn để giải quyết các bài toán quản lý dữ liệu nhân sự của học viên như: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự v.v..
 • Mục tiêu lựa chọn mở rộng: Xây dựng được báo cáo trực quan tương tác cao bằng PowerBI.

.

Phần 1

Tổng quan về dữ liệu và dữ liệu nhân sự

Phần 2

Thiết kế cấu trúc dữ liệu trên Excel

Phần 3

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Phần 4

Xây dựng và kết nối các bảng tổng hợp lên Dashboard

Phần 1. Tổng quan về dữ liệu và dữ liệu nhân sự

Trong nội dung này, học viên sẽ hiểu về thực trạng xây dựng dữ liệu nhân sự hiện tại. Các vấn đề gặp phải khi để tồn tại tình trạng này và định hướng giải quyết. Kết thúc nội dung, học viên có thể:

 • Phân tích được các lỗi gặp phải với CSDL hiện có.
 • Đọc và phân tích bài toán cần giải quyết (kỹ thuật phát biểu tường minh bài toán).
 • Xây dựng các trường dữ liệu cần thiết từ yêu cầu nhận được.

Phần 2. Thiết kế cấu trúc dữ liệu trên Excel

Trong nội dung này, học viên sẽ hiểu về nguyên tắc xây dựng CSDL trên ứng dụng Excel. Kết thúc nội dung, học viên có thể:

 • Tổ chức được các trường dữ liệu trên ứng dụng Excel.
 • Tổ chức được cơ cấu các tập tin theo bài toán cần giải quyết.

Phần 3. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Trong nội dung này, học viên sẽ hiểu được các công cụ tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Kết thúc nội dung, học viên có thể:

 • Ghép nối dữ liệu từ nhiều nguồn.
 • Chuyển đổi dữ liệu khi nhập vào bảng tính.
 • Đánh giá được công cụ và định hướng công việc cần làm để giải quyết bài toán thực tế khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

.

Phần 4. Xây dựng và kết nối các bảng tổng hợp lên Dashboard

Trong nội dung này, học viên sẽ hiểu rõ bản chất và nguyên tắc kết hợp các công cụ riêng rẽ để xây dựng bảng điều khiển tổng hợp (Dashboard) trên Excel. Kết thúc nội dung, học viên có thể:

 • Xây dựng được Dashboard theo tình huống đề ra.
 • Vận dụng được các kiến thức trong nội dung đào tạo để xây dựng các dashboard theo bài toán cá nhân.