Lời Nói Đầu

Microsoft Project là một trong ứng dụng quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Đây là công cụ không thể thiếu dành cho các Project Manager và đội nhóm dự án trong việc phát triển kế hoạch dự án, phân công nguồn lực cho dự án, hoạch định và theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

Mục Tiêu

  • Đảm bảo tiến độ. 
  • Đảm bảo điều tiết hợp lý các nguồn lực. 
  • Đảm bảo đủ dữ liệu đánh giá, làm căn cứ thực tế để cải tiến khung dự án cơ sở trong tương lai. 

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian đào tạo: 2 ngày. 
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE.