Lời nói đầu

Không thích sử dụng camera, gặp khó khăn với việc thể hiện hình ảnh chấp-nhận-được trên camera, cảm giác bị soi mói, mất cảm giác eye-contact khi làm việc trực tuyến, lúng túng không biết mở/tắt mic/camera lúc nào ra sao v.v..