Mục Tiêu

  • Hiểu và ứng dụng được khả năng xây dựng dữ liệu và lập báo cáo tương tác cao trên ứng dụng Excel.
  • Xây dựng được cơ sở dữ liệu và tổ chức lưu trữ các tập tin theo đúng yêu cầu công việc.
  • Xử lý các bài toán quản trị trong doanh nghiệp như: Quản lý đào tạo, quản lý tuyển dụng, quản lý cơ cấu nhân sự, quản lý sản xuất v.v..

Kế Hoạch Đào Tạo

Thời gian:

  • Đào tạo trực tiếp: 2 ngày.
  • Ứng dụng sau khóa học theo công việc: tối thiểu 2 kỳ cho mỗi vấn đề trong doanh nghiệp, mỗi kỳ 1 ngày thảo luận.

Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime.