Lời nói đầu

Viết công thức xong nhấn Enter gặp thông báo lỗi, không hiểu lỗi đó là gì; đang cần giải quyết vấn đề mà không rõ phải sử dụng hàm nào trong hàng trăm hàm Excel;

Mục tiêu

  • Nắm được các nguyên tắc để viết công thức không lỗi.
  • Tự tìm được hàm cần dùng.
  • Tự xây dựng được công thức trên Excel và Word.
  • Tự xử lý được các lỗi về công thức trong Excel.