Mục Tiêu

  • Đảm bảo khả năng khai thác tối đa theo từng phiên bản của ứng dụng được đào tạo.
  • Đủ năng lực lấy chứng chỉ cao cấp nhất của Microsoft về Tin học văn phòng.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: 3 ngày Word, 3 ngày Excel, 2 ngày PowerPoint, 1 ngày kỹ năng dẫn giảng. Thời gian có thể thay đổi tùy theo học từng môn riêng rẽ hay cách phối hợp môn.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime (coming soon).